ตัวอย่างประโยค

สุ่มเลือกตัวอย่างจาก Twitter และ NHK News Web (max 100)